Kontakt

Projektleitung: bema@aul-lsa.de

Projektreferentin: +49 159 01 38 09 05

Aktuelle Kontaktdaten der Berater*innen (Stand November 2022)

E-Mail: bema@aul-lsa.de

+49 159 0138 57 01

+49 159 0138 01 11

🇺🇦 🇷🇺 Beraterin Ukrainisch, Russisch (українська, русский)

+49 159 01 38 09 05

🇷🇺 Berater*innen Russisch (русский)

+49 176 16 81 11 85

+49 176 1681 11 83

+49 159 0131 33 38

🇧🇬 Berater Bulgarisch (български)

+49 159 0131 33 38

+49 176 16 81 11 81

🇹🇩 Berater*innen Rumänisch (română)

+49 176 1681 11 83

+49 159 0131 33 38

+49 176 1681 11 83

🇩🇪 🇬🇧 Berater Deutsch, Englisch (german, english)

+49 176 1681 11 85

🇩🇪 🇬🇧 Beraterin Deutsch, Englisch (german, english)

+49 159 0611 57 09