Contact

E-Mail: bema@aul-lsa.de

Consultantă polnisch

+49 159 01 38 01 11

+49 1590 1385701

Consultantă Russisch, Ukrainisch

+49 159 01 38 09 05

Consultantă Russisch

+49 176 16 81 11 85

Consultantă Bulgarisch, Serbokroatisch, Mazedonisch

+49 176 16 81 11 81

Consultantă română

+49 176 16 81 11 84

+49 176 1681 11 83

+49 159 0131 33 38

Consultantă Deutsch, Englisch, Ungarisch

+49 159 01 31 33 38