Contact

E-Mail: bema@aul-lsa.de

Projektmanagement bema@aul-lsa.de

Consultant polnisch

+49 159 01 38 01 11

+49 1590 1385701

Consultant Russisch, Ukrainisch

+49 159 01 38 09 05

Consultant Russisch

+49 176 16 81 11 85

Consultant Bulgarisch, Serbokroatisch, Mazedonisch

+49 176 16 81 11 81

Consultant Rumänisch

+49 176 16 81 11 84

Consultant Deutsch, Englisch, Ungarisch

+49 159 01 31 33 38

Public Relations

+49 159 06 11 57 09